หน้าแรก | ข่าว | กิจกรรม | สินค้าชุมชน | กระดานเสวนา | ติดต่อสอบถาม
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82130 โทรศัพท์ : 076-473130 โทรสาร : 076-473130 ต่อ 123
 
 
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหารงาน
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลัง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขยาเสพติด
  ข้อบัญญัติงบประมาณ
  คู่มือบริการประชาชน
  ระเบียบการรับบริการต่างๆ
  การเปิดเผยราคากลาง
 
 
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานการประชุมสภา
  สถานะทางการเงิน
  ผลการปฏิบัติงาน
  การประเมินผลแผนพัฒนา
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
  รานงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
  ข้อมูลเชิงสถิติการใช้บริการ
  การส่งเสริมความโปร่งใส
 
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา อบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักงานปลัดฯ
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองสาธารณสุขฯ
  กองการศึกษาฯ
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. กะไหล
  - โรงเรียนอนุบาลกะไหล
  - โรงเรียนบ้านสามช่อง
 
     
 
แบบสำรวจความพึงพอใจ
องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล
พอใจมาก
พอใจ
ปานกลาง
ไม่พอใจ
 
     
เริ่มนับสถิติตั้งแต่ วันที่ 29 มีนาคม 2559
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 58 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 14  กุมภาพันธ์  2563
 
รายละเอียดกิจกรรม :

วันศุกร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล นายปรารถ พิกุลทอง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล ร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 โดยมีนายวิชัช ไตรรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล ,นายอาภา โก้สกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล และข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลกะไหลร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน โดยมีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญ คือ ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องพิจารณา 3.1 กำหนดสมัยประชุมสภาสามัญประจำปี พ.ศ.2563 3.2 ขอความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2562 3.3 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 3.4 ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล จำนวน 3 ฉบับ 3.5 ขอควมเห็นชอบรับโอนโครงการอาคารอัดน้ำน้ำตกโตนหมอก พร้อมระบบส่งน้ำตำบลกะไหล ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่