หน้าแรก | ข่าว | กิจกรรม | สินค้าชุมชน | กระดานเสวนา | ติดต่อสอบถาม
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82130 โทรศัพท์ : 076-473130 โทรสาร : 076-473130 ต่อ 123
 
 
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหารงาน
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลัง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขยาเสพติด
  ข้อบัญญัติงบประมาณ
  คู่มือบริการประชาชน
  ระเบียบการรับบริการต่างๆ
  การเปิดเผยราคากลาง
 
 
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานการประชุมสภา
  สถานะทางการเงิน
  ผลการปฏิบัติงาน
  การประเมินผลแผนพัฒนา
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
  รานงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
  ข้อมูลเชิงสถิติการใช้บริการ
  การส่งเสริมความโปร่งใส
 
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา อบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักงานปลัดฯ
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองสาธารณสุขฯ
  กองการศึกษาฯ
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. กะไหล
  - โรงเรียนอนุบาลกะไหล
  - โรงเรียนบ้านสามช่อง
 
     
 
แบบสำรวจความพึงพอใจ
องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล
พอใจมาก
พอใจ
ปานกลาง
ไม่พอใจ
 
     
เริ่มนับสถิติตั้งแต่ วันที่ 29 มีนาคม 2559
ประชุมคณะกรรมการ กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.กะไหล ครั้งที่2/2563
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 58 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 13  มีนาคม  2563
 
รายละเอียดกิจกรรม :

วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล นายวิชัช ไตรรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล ในฐานะประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบล มอบหมายให้นายอาภา โก้สกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล โดยมีนายสุเทพ ปฏิมินต์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ในฐานะเลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลกะไหลและท้องถิ่นอำเภอตะกั่วทุ่ง ในฐานะที่ปรึกษากองทุน ร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล ครั้งที่ 2/2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลดำเนินการโครงการและพิจารณาอนุมัติโครงการต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยจำนวน 5 โครงการ โดยเป็นการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมให้เกิดโครงการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่