หน้าแรก | ข่าว | กิจกรรม | สินค้าชุมชน | กระดานเสวนา | ติดต่อสอบถาม
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82130 โทรศัพท์ : 076-473130 โทรสาร : 076-473130
 
 
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหารงาน
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลัง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขยาเสพติด
  ข้อบัญญัติงบประมาณ
  คู่มือบริการประชาชน
  ระเบียบการรับบริการต่างๆ
  การเปิดเผยราคากลาง
 
 
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานการประชุมสภา
  สถานะทางการเงิน
  ผลการปฏิบัติงาน
  การประเมินผลแผนพัฒนา
 
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา อบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักงานปลัดฯ
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองสาธารณสุขฯ
  กองการศึกษาฯ
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. กะไหล
  - โรงเรียนอนุบาลกะไหล
  - โรงเรียนบ้านสามช่อง
 
     
 
แบบสำรวจความพึงพอใจ
องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล
พอใจมาก
พอใจ
ปานกลาง
ไม่พอใจ
 
     
เริ่มนับสถิติตั้งแต่ วันที่ 29 มีนาคม 2559
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 47 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 27  กันยายน  2562
 
รายละเอียดกิจกรรม :

วันศุกร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล นายวิชัช ไตรรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล มอบหมายให้นายอาภา โก้สกุล และนางสุมาลี จิรโกศล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล เข้าร่วมการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 โดยมีนายปรารถ พิกุลทอง ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล ประชุมสภาฯ โดยมีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญ คือ การเตรียมงานวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2562 การรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ครั้งที่ที่ผ่านมา การขอความเห็นชอบโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 การขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 การขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 การแจ้งประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และสำนักงานชลประทานจังหวัดพังงา แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการทำนบดินน้ำตกโตนหมอกพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลกะไหล ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกะไหลร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่