หน้าแรก | ข่าว | กิจกรรม | สินค้าชุมชน | กระดานเสวนา | ติดต่อสอบถาม
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82130 โทรศัพท์ : 076-473130 โทรสาร : 076-473130
 
 
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหารงาน
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลัง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขยาเสพติด
  ข้อบัญญัติงบประมาณ
  คู่มือบริการประชาชน
  ระเบียบการรับบริการต่างๆ
  การเปิดเผยราคากลาง
 
 
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานการประชุมสภา
  สถานะทางการเงิน
  ผลการปฏิบัติงาน
  การประเมินผลแผนพัฒนา
 
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา อบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักงานปลัดฯ
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองสาธารณสุขฯ
  กองการศึกษาฯ
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. กะไหล
  - โรงเรียนอนุบาลกะไหล
  - โรงเรียนบ้านสามช่อง
 
     
 
แบบสำรวจความพึงพอใจ
องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล
พอใจมาก
พอใจ
ปานกลาง
ไม่พอใจ
 
     
เริ่มนับสถิติตั้งแต่ วันที่ 29 มีนาคม 2559
โครงการจัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 27 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 19  กันยายน  2562
 
รายละเอียดกิจกรรม :

วันพฤหัสบดี ที่ 19 กันยายน พ.ศ.2562 ณ ประตูเมืองภูเก็ต, พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำภูเก็ตและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติถลาง จังหวัดภูเก็ต ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล จัดโครงการจัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์ตรงนอกห้องเรียน ได้รับพัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน และเกิดทักษะกระบวนการการเรียนรู้เป็นกลุ่ม เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ การอยู่ร่วมกันในสังคม มีทักษะชีวิต และดำรงชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพของตนเองได้มากยิ่งขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่