หน้าแรก | ข่าว | กิจกรรม | สินค้าชุมชน | กระดานเสวนา | ติดต่อสอบถาม
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82130 โทรศัพท์ : 076-473130 โทรสาร : 076-473130
 
 
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหารงาน
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลัง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขยาเสพติด
  ข้อบัญญัติงบประมาณ
  คู่มือบริการประชาชน
  ระเบียบการรับบริการต่างๆ
  การเปิดเผยราคากลาง
 
 
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานการประชุมสภา
  สถานะทางการเงิน
  ผลการปฏิบัติงาน
  การประเมินผลแผนพัฒนา
 
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา อบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักงานปลัดฯ
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองสาธารณสุขฯ
  กองการศึกษาฯ
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. กะไหล
  - โรงเรียนอนุบาลกะไหล
  - โรงเรียนบ้านสามช่อง
 
     
 
แบบสำรวจความพึงพอใจ
องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล
พอใจมาก
พอใจ
ปานกลาง
ไม่พอใจ
 
     
เริ่มนับสถิติตั้งแต่ วันที่ 29 มีนาคม 2559
โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ร.ร.อนุบาลกะไหล
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 27 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 18  กันยายน  2562
 
รายละเอียดกิจกรรม :

วันพุธ ที่ 18 กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนอนุบาลกะไหล นายสุเทพ ปฏิมินต์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกะไหล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1.เพื่อจัดกิจกรรมฝึกอบรมและส่งเสริมให้เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลกะไหลมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานคุณลักษณะพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 2.เพื่อจัดกิจกรรมฝึกอบรมและส่งเสริมให้เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลกะไหลมีคุณธรรมและจริยธรรมตามคุณธรรมพื้นฐานสำหรับเด็กปฐมวัย 8 ประการ 3.เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้ฝึกสมาธิให้มีความพร้อมในการเรียนรู้ตามพัฒนาการแห่งวัยและเต็มตามศักยภาพเพื่อพัฒนาด้านสติปัญญา อารมณ์ จิตใจและสังคม อย่างรอบคอบ

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่