หน้าแรก | ข่าว | กิจกรรม | สินค้าชุมชน | กระดานเสวนา | ติดต่อสอบถาม
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82130 โทรศัพท์ : 076-473130 โทรสาร : 076-473130 ต่อ 123
 
 
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหารงาน
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลัง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขยาเสพติด
  ข้อบัญญัติงบประมาณ
  คู่มือบริการประชาชน
  ระเบียบการรับบริการต่างๆ
  การเปิดเผยราคากลาง
 
 
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานการประชุมสภา
  สถานะทางการเงิน
  ผลการปฏิบัติงาน
  การประเมินผลแผนพัฒนา
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
  รานงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
  ข้อมูลเชิงสถิติการใช้บริการ
  การส่งเสริมความโปร่งใส
 
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา อบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักงานปลัดฯ
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองสาธารณสุขฯ
  กองการศึกษาฯ
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. กะไหล
  - โรงเรียนอนุบาลกะไหล
  - โรงเรียนบ้านสามช่อง
 
     
 
แบบสำรวจความพึงพอใจ
องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล
พอใจมาก
พอใจ
ปานกลาง
ไม่พอใจ
 
     
เริ่มนับสถิติตั้งแต่ วันที่ 29 มีนาคม 2559
 เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาทั่วไป
 
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 57 คน
ประกาศวันที่ 29  กันยายน  2563
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล
เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาทั่วไป
 
1.ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (สังกัด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
2.ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูสาขาวิชาคณิตศาสตร์ (สังกัด โรงเรียนบ้านสามช่อง)
2.ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูสาขาวิชาปฐมวัย (สังกัด โรงเรียนบ้านสามช่อง)
 
โดยให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในลำดับที่ 1 มารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 1 ตุลาคม 2563
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังง