หน้าแรก | ข่าว | กิจกรรม | สินค้าชุมชน | กระดานเสวนา | ติดต่อสอบถาม
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82130 โทรศัพท์ : 076-473130 โทรสาร : 076-473130 ต่อ 123
 
 
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหารงาน
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลัง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขยาเสพติด
  ข้อบัญญัติงบประมาณ
  คู่มือบริการประชาชน
  ระเบียบการรับบริการต่างๆ
  การเปิดเผยราคากลาง
 
 
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานการประชุมสภา
  สถานะทางการเงิน
  ผลการปฏิบัติงาน
  การประเมินผลแผนพัฒนา
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
  รานงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
  ข้อมูลเชิงสถิติการใช้บริการ
  การส่งเสริมความโปร่งใส
 
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา อบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักงานปลัดฯ
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองสาธารณสุขฯ
  กองการศึกษาฯ
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. กะไหล
  - โรงเรียนอนุบาลกะไหล
  - โรงเรียนบ้านสามช่อง
 
     
 
แบบสำรวจความพึงพอใจ
องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล
พอใจมาก
พอใจ
ปานกลาง
ไม่พอใจ
 
     
เริ่มนับสถิติตั้งแต่ วันที่ 29 มีนาคม 2559
 เรื่อง ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาจัดเก็บและแผนการดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอย
 
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 80 คน
ประกาศวันที่ 14  กันยายน  2563
 

📣 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล 📣

📍 เรื่อง ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาจัดเก็บและแผนการดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอย

อบต.กะไหล ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาในการออกปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอยใหม่ ดังนี้ : เจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานช่วงกลางวัน วันจันทร์ - วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 04.00 น. เป็นต้นไป ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

โดยกำหนดแผนการดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอย ดังนี้
🔹 วันจันทร์ จัดเก็บขยะ หมู่ที่ 3, 4, 5 และ 6
🔹 วันอังคาร จัดเก็บขยะ หมู่ที่ 1, 2, 9 และ 12
🔹 วันพุธ จัดเก็บขยะ หมู่ที่ 7, 10 และ 8
🔹 วันพฤหัสบดี จัดเก็บขยะ หมู่ที่ 3, 4, 5 และ 6
🔹 วันศุกร์ จัดเก็บขยะ หมู่ที่ 1, 2, 9 และ 12
🔹 วันเสาร์ จัดเก็บขยะ หมู่ที่ 7, 10 และ 11

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ตำบลกะไหลร่วมกันคัดแยกขยะ โดยไม่ทิ้งขยะอินทรีย์ เช่น เศษอาหาร หรือขยะอื่น ๆ ที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ (เปลือกผลไม้ ใบไม้ กิ่งไม้ ฯลฯ) ลงในถังขยะ เพื่อช่วยลดปริมาณขยะ และเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชนในพื้นที่ตำบลกะไหล