Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล เลขที่ 15/5 ม.1 ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82130 โทรศัพท์ 076-473130 โทรสาร 076-473130 ต่อ 123

 
นายไพโรจน์ เพ็ชรเกลี้ยง
ปลัด อบต.กะไหล
(084-560-3682)
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 โครงสร้างองค์กร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ศักยภาพตำบล
 ข้อบัญญัติ
 คู่มือประชาชน
 การร้องเรียน-ร้องทุกข์
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 ข้อมูลผู้บริหาร
 อำนาจหน้าที่
 สายตรงนายก
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สมาชิก อบต.
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 โรงเรียนอนุบาลกะไหล
 โรงเรียนบ้านสามช่อง
 ตรวจสอบภายใน
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนาการท่องเที่ยว
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
กิจการสภา
กิจการสภา
งานการเจ้าหน้าที่
มุมงานการเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
มาตรการการสร้างจิตสำนึกและแสดงความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะขององค์กร
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
E-Service
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล
ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล (ดู : 80)
ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล (ดู : 52)
สำรวจข้อมูลทรัพย์สินเพื่อใช้ในการประเมินภาษีป้ายและภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565 (ดู : 29)
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) (ดู : 35)
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ดู : 38)
ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานครู (ดู : 69)
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดู : 18)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดู : 13)
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 110)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.10226 โรงเรียนบ้านสามช่อง หมู่ที่ 9 บ้านสามช่องเหนือ ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 119)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 165)
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเรียน สปช102.26 โรงเรียนบ้านสามช่อง หมู่ที่ 9 บ้านสามช่่องเหนือ ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 105)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านกะไหล ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา รายละเอียดตามแบบแปลน เลขที่ 11/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 106)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยท่าเรือคลองแขก หมู่ที่ 4 บ้านตก ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา รายละเอียดตามแบบแปลน เลขที่ 12/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (ดู : 103)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาขอขยายท่อน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 114)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 105)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนสายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านป่ายาง ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา รายละเอียดตามแบบแปลนเลขที่ 15/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 92)
  ประกาศราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล
โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต สาย ซอยท่าเรือบานควน (ดู : 31)
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านกะไหล (ดู : 89)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยท่าเรือคลองแขก หมู่ที่ 4 (ดู : 102)
ปรับปรุงและซ่อมแซฒอาคารเรียน สปช.102/26 โรงเรียนบ้านสามช่อง (ดู : 119)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนาพรุ หมู่ที่ 2 (ดู : 97)
โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนสายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 (ดู : 80)
ประกาศวันเวลาและสถานที่ตรวจรับงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล
การตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านป่ายาง ตำบลกะไหล (ดู : 97)
การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนาพรุ ม.2 บ้านควน ตำบลกะไหล (ดู : 90)
การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยฝ่ายนา 2 ม.1 ตำบลกะไหล (ดู : 103)
วีดีโอ VDO องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล
 
สอบสวนผู้สัมผัสใกล้ชิดที่มีความเสี่ยงสูงและ ให้คำแนะนำ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า (สังกัดกองช่าง) (ดู : 58)
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (จ้างเหมาบริการ) (ดู : 47)
รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กองคลัง (จ้างเหมาบริการ) (ดู : 62)
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 58)
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 168)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ (ดู : 150)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP
 
หลาดลองแล @ บางนุ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
    องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล
  กระดานสนทนา องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ของประชาชน
ที่มีต่อการให้บริการ
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล
  เลขที่ 15/5 ม.1 ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82130 
โทรศัพท์ : 076-473130
โทรสาร : 076-473-130 ต่อ 123
E-mail Address : kalai.sao@gmail.com
 
   Copyright © 2019. www.kalai.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs